Jak pozytywnie przejść nabór do PSP – Poradnik cz.V

Test wiedzy, test kompetencyjny i rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Zgodnie  z Art. 28. ust. 7. test wiedzy oraz test kompetencyjny, są etapami dodatkowymi i mogą występować w postępowaniu kwalifikacyjnym ale nie koniecznie. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych etapów min, test wiedzy i test kompetencyjny w przypadku kiedy nabór prowadzony jest na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności. Przeprowadzenie tych testów może zarządzić kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, po ocenie złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a przed ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut. Obejmuje on problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.  Przeprowadza się go w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Każde z testowych pytań zawiera 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu. Test wiedzy uznaje się za zaliczony gdy kandydat uzyska co najmniej 11 punktów.

 

Wiedzę  potrzebną do zaliczenia testu można podzielić na trzy grupy:

1.Problematyka związana z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej zawarta jest w ustawie z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie     przeciwpożarowej. Tekst jednolity(Dz.U. z 2016 r.,poz.904)

2. Problematykę związaną z funkcjonowaniem  Państwowej Straży Pożarnej znajdziemy w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 89 poz. 400)

3. Zadania na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne znajdziecie min. w następujących pozycjach:

- Szkolenie strażaków Ratowników cz. I

- Szkolenie Strażaków Ratowników cz. II 

- Szkolenie Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach wyd. I

- Szkolenie Kierowców Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP 

- Szkolenie Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach wyd. I

Najłatwiej zapoznać się z w/w ustawami znajdziecie je w min. na stronie KGPSP, Trudniej będzie zdobyć podręczniki dla ratowników PSP lub OSP. Najłatwiej skorzystać z ż zasobów biblioteczki najbliższej OSP.

Przeglądałem wiele testów wiedzy i w zasadzie poza w/w materiał one nie wykraczają.

 

Test kompetencyjny

 

Test kompetencyjny przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i trwa do 35 minut. W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Wymieniłem je w 12 punktach poniżej. Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Oceniane kompetencje:

1) Umiejętności zawodowe, z uwzględnieniem wymagań na zajmowanym stanowisku służbowym, kwalifikacji specjalistycznych wynikających z ukończenia szkoleń lub studiów, znajomości języków obcych.

 2) Wykorzystywanie posiadanych umiejętności, z uwzględnieniem znajomości obowiązujących przepisów i procedur oraz ich stosowania, zasobu wiadomości i umiejętności pozwalających na wywiązywanie się z obowiązków i realizacji zadań służbowych na zajmowanym stanowisku.

 3) Inicjatywę, z uwzględnieniem zdolności i skłonności do rozwoju własnego oraz podnoszenia kwalifikacji, a także umiejętności samodzielnego wyszukiwania i zdobywania niezbędnych informacji.

 4) Umiejętność planowania i organizowania pracy, z uwzględnieniem zdolności stopniowania zadań według ich ważności, oraz sprawność i   terminowość ich realizacji.

 5) Umiejętność pracy w zespole, z uwzględnieniem zdolności do współpracy w realizacji celów, a w razie potrzeby udzielania pomocy i doradzania, opanowanie i przejawianie postawy sprzyjającej kształtowaniu dobrej atmosfery pracy, niepowodowanie sytuacji konfliktowych.

 6)Komunikatywność, z uwzględnieniem umiejętności przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie, jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie.

 7) Zdolność analitycznego myślenia, z uwzględnieniem umiejętności oceny wartości informacji, ich zródeł i wyboru oraz interpretowania, wyciągania wniosków i stosowania odpowiednich narzędzi w celu rozwiązania problemu.

 8) Samodzielność, z uwzględnieniem umiejętności działania bez angażowania innych osób oraz konieczności nadzoru przełożonych.

 9) Motywację i kreatywność, z uwzględnieniem umiejętności tworzenia nowych rozwiązań oraz doskonalenia już istniejących, inicjowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za nie.

 10) Dyspozycyjność, z uwzględnieniem możliwości i gotowości podejmowania oraz realizacji zadań i czynności służbowych.

 11) Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem umiejętności stanowczego i zdecydowanego działania w sytuacjach nietypowych, gdy nie wystarczają obowiązujące (standardowe) procedury postępowania, odporność na stres, opanowanie emocjonalne, umiejętność dostosowania działań do szybko zmieniających się warunków i sytuacji.

 12) Przestrzeganie etyki zawodowej i zdyscyplinowanie, z uwzględnieniem przestrzegania zasad wynikających ze złożonego ślubowania.

 

Wygląda to bardzo poważnie i jest trudne do przeprowadzenia jak też prawidłowej oceny. Myślę, że sam miałbym problem z ułożeniem pytań do takiego testu. Do końca nie wiadomo co minister miał na myśli dlatego komendy albo stosują ten etap sporadycznie albo wcale, bo ja jeszcze z takim testem się nie spotkałem. Gdyby jednak się kiedyś pojawił to powinien sprawdzać kompetencje kandydata zgodnie z w/w opisanymi punktami.

Rozmowa Kwalifikacyjna.

 

 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie.

2) Motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

3) Zdolność analitycznego myślenia.

4) Umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej mogą paść bardzo różne pytania, związane ze strażą pożarną i niezwiązane. Pamiętajcie, że na rozmowę trzeba pójść stosownie ubranym, wypoczętym i z  uśmiechem na twarzy. Jeżeli jesteście członkiem OSP to koniecznie przypomnijcie sobie wyposażenie samochodów, jego przeznaczenie i oczywiście oznaczenia samochodów w waszej jednostce. Warto też zapoznać się z charakterystyką chronionego przez komendę terenu, lesistość, zbiorniki wodne, nazwy i położenie, nawet niewielkich, miejscowości. Warto też wcześniej przygotować swoją motywację, mile widziane są tradycje rodzinne itp.

 

Wpisem tym kończę poradnik, starałem się jak najrzetelniej opisać proces rekrutacji widziany od strony przeprowadzających ją. Jeżeli choć jednemu kandydatowi pomogę przejść ten niełatwy proces pozytywnie to uznam że było warto.

 

Życzę wszystkim jak najlepszych wyników i niezałamywania się przy pierwszej nieudanej próbie. Miałem do czynienia z takimi kandydatami którzy podchodzili do naboru czterokrotnie ale na koniec mieli tyle punktów preferencyjnych i byli tak dobrze przygotowani do sprawdzianów, że od samego początku widać było, że te kwalifikacje wygrają i je wygrywali.