Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 
I. Postanowienia Ogólne
 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest portal mojaremiza.pl, zwany dalej Organizatorem.
1a. Sponsorem nagród w Konkursie Fotograficznym są KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU S.A. zwane dalej Sponsorem.
2. Celem Konkursu Fotograficznego (dalej zwany Konkursem) jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 maja 2020 r. i trwa do 31 grudnia 2020 r.
4. Konkurs składa się z co miesięcznych części zwanych dalej Edycjami bądź Edycjami Konkursu.
5. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
II. Edycje Konkursu
 
1. Konkurs składa się z cyklicznych, jedno-miesięcznych Edycji, rozpoczynając od pierwszej Edycji Konkursu - majowej.
2. Każda Edycja Konkursu rozpoczyna się od dnia ogłoszenia tematu przewodniego.
3. Każda Edycja kończy się wraz z ostatnim dniem danego miesiąca.
4. W każdej Edycji temat przewodni, do którego mają nawiązywać Fotografie zgłoszone do Konkursu, będzie inny.
5. Pierwszym tematem edycji majowej jest „Moja remiza – na co dzień!”, chodzi o ukazanie codzienności członków ochotniczych straży pożarnych w czasie spędzanym na terenie remizy, poza akcjami ratowniczo-gaśniczymi np. dyżury, odbieranie telefonów, konserwacja i przygotowanie sprzętu, ćwiczenia, wspólne posiłki.
6. Każdy kolejny, temat przewodni danej Edycji będzie ogłaszany na stronie internetowej pod adresem: mojaremiza.pl
 
III. Uczestnicy
 
1. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej Uczestnikami lub Uczestnikami Konkursu.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
 
IV. Warunki udziału w Konkursie
 
1. Warunki udziału w Konkursie:
- zarejestrowanie się przez Uczestnika na portalu mojaremiza.pl.,
- opatrzenie Fotografii autorstwa Uczestnika hasztagami: #mojaremiza i #konkursfoto publikując Fotografię w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook),
- opublikowanie Fotografii w mediach społecznościowych, opatrzonej stosownymi hasztagami musi zostać dokonane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca danej Edycji Konkursu.
2. W każdej Edycji Konkursu każda osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
3. Organizator może wykluczyć Uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 
V. Wymagania dotyczące Fotografii
 
1. Fotografie zgłaszane do Konkursu muszą być zgodne z tematem przewodnim danej Edycji.
2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
4. Fotografie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, podlegają odrzuceniu.
 
VI. Nagrody
 
1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody Edycji Konkursu oraz Nagrody roczne Konkursu.
2. Nagroda Edycji Konkursu:
2.1. Wszystkie Fotografie biorące udział w poszczególnych Edycjach Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu danej Edycji Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność Fotografii, sposób nawiązania do tematyki Edycji Konkursu.
2.3. W każdej Edycji Konkursu, jury będzie wyłaniało jedną Zwycięską Fotografię oraz ..  Wyróżnionych Fotografii.
2.4. Za Zwycięską Fotografię przyznawana jest nagroda Edycji w postaci profesjonalnych RĘKAWIC OCHRONNYCH FHR 012.
2.5. Wyniki poszczególnych Edycji Konkursu będą ogłaszane raz w miesiącu do końca miesiąca następującego po zakończeniu danej edycji.
3. Nagrody roczne Konkursu:
3.1. Każda Zwycięska Fotografia oraz Wyróżnione Fotografie wyłonione przez Jury w poszczególnych Edycjach Konkursu będą ubiegać się o nagrody roczne Konkursu.
3.2. Zwycięscy nagród rocznych zostaną wyłonieni poprzez głosowanie osób zarejestrowanych  na portalu mojaremiza.pl
3.3. W Konkursie przewidziano 3 miejsca, za które będą przyznawane nagrody roczne Konkursu.
3.4. Nagrody roczne za zajęcie poszczególnych miejsc:
I miejsce -  hełm Vulcan spersonalizowany specjalnie dla zwycięzcy,
II miejsce – hełm Tytan
II miejsce – buty FHR
 
3.5. O zajęciu konkretnego miejsca, będzie decydować ilość głosów uzyskanych w głosowaniu.
          3.6. Wyniki zostaną opublikowane na portalu mojaremiza.pl do końca stycznia 2021 roku.
4. Osoby, które otrzymały nagrody Edycji Konkursu, nagrody roczne Konkursu zwane są dalej Laureatami konkursu.
5. Nagrody Edycji Konkursu oraz nagrody roczne Konkursu stanowią jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Fotografii, zgodnie z pkt VII Regulaminu.
 
VII. Prawa autorskie
 
1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu autorskie prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) do Fotografii.
2. Zawarcie Umowy pomiędzy Laureatem i Organizatorem jest warunkiem otrzymania Nagrody. Umowa przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Fotografii na polach eksploatacji wskazanych w Umowie.
3. Uczestnik oświadcza, że:
- może rozporządzać prawami autorskimi do Fotografii w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy;
- Fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
- Fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki nagrodzonych bądź wyróżnionych Fotografii.
5. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z ustępami poprzednimi, doszłoby do ich naruszenia.
 
VIII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w postaci Fotografii przez Organizatora Konkursu, na potrzeby Konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób.
4. W przypadku, gdy Fotografia zawiera wizerunek osoby trzeciej (nie Uczestnika Konkursu), Uczestnik zobowiązany jest uzyskać zgodę tej osoby na wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej na użytek Konkursu.
5. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora Konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.
 
IX. Przetwarzanie danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i zwycięzcy jest Organizator Konkursu, tj. Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego S.A. z siedzibą w Kaliszu, ul. Przybrzeżna 37, kod pocztowy 62-800 Kalisz.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
2.  Dane osobowe Uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
-sprostowania danych,
-usunięcia danych,
-ograniczenia przetwarzania danych,
-przenoszenia danych,
-wniesienia sprzeciwu,
-cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
- imię i nazwisko,
- pełniona funkcja,
- adres e-mail,
- numer telefonu.
6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
- adres do korespondencji (np. w celu wysyłki nagrody),
- prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
- data urodzenia,
- nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
- numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane Uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Raz do roku Organizator Konkursu będzie dokonywał oceny zasadności dalszego przetwarzania danych osobowych, a jeśli uzna, że nie jest to już dłużej zasadne dokona ich zniszczenia lub anonimizacji.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
- przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
- utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
- nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 
X. Postanowienia końcowe
 
1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez Uczestnika Konkursu.
2. W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 Ilość wyróżnionych fotografii.