Bezpieczeństwo pożarowe w domu.

gov.pl
Bezpieczeństwo pożarowe w domu, czyli jak zadbać oto co dla nas najcenniejsze.
Według danych zebranych przez Komedę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ponad 80% wszystkich przypadków śmiertelnych w pożarach ma miejsce właśnie w obiektach mieszkalnych. Czyli tam gdzie powinniśmy i w zasadzie czujemy się najbezpieczniej. Dodatkowo najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej. Niestety ponieważ budynki mieszkalne pozostają praktycznie poza nadzorem administracyjno-kontrolnym służb publicznych, to od nas samych zależy czy będziemy w stanie zmniejszyć liczbę tragicznych wypadków.
Co warto posiadać by zmniejszyć ryzyko?
 1. Czujka dymu – jedna z najprostszych metod zabezpieczenia. Co prawda nie chroni nas ona przed powstaniem pożaru za to skutecznie zaalarmuje wszystkich domowników, zarówno w dzień jak i w nocy, kiedy jesteśmy najbardziej bezbronni. Dodatkowo na skutek szybko wykrytego zagrożenia możemy poradzić sobie z ogniem w zarodku, ograniczyć jego rozprzestrzenienie lub jeśli jest to już nie możliwe to mamy więcej czasu na szybką i bezpieczną ewakuację. Przy wyborze czujki kierujmy się przede wszystkim tym czy posiada ona właściwy certyfikat zgodności z normą EN 14604: autonomiczne czujki dymu. Dodatkowym atutem będzie długa 5 letnia gwarancja.
 2. Gaśnica domowa – zgodnie z treścią ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wszystkie budynki użyteczności publicznej, obiekty produkcyjne i magazynowe, a także place składowe czy tereny budowy muszą być wyposażone w gaśnice przenośne lub agregaty gaśnicze. Wyjątek stanowią budynki mieszkalne, zarówno jedno-, jak i wielorodzinne. Pomimo braku wymogu warto się jednak w takową gaśnicę wyposażyć. Do domu o większym metrażu najlepiej wybrać gaśnice wodne mgłowe. W mniejszych gaśnicach „kuchennych” zastosowany jest pianowy środek gaśniczy. Dlaczego warto zwrócić uwagę na takie różnice? Ponieważ każdy środek gaśniczy ma inne właściwości. Gaśnice proszkowe nie są biodegradowalne i ciężko usunąć powstałe po ich użyciu zabrudzenia, stąd też raczej nie poleca się ich do użytku domowego.
  1. Gaśnica pianowa „kuchenna”, prócz pożarów tłuszczy i olejów, ugasi urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000V, a warstwa izolacyjna środka gaśniczego uniemożliwia ponowny zapłon gaszonych powierzchni. Dodatkowo piana zastosowana w gaśnicach kuchennych jest biodegradowalna.
  2. Gaśnice wodne mgłowe z kolei nie tylko poradzą sobie z gaszeniem tłuszczów i olejów kulinarnych. Doskonale nadają się do ugaszenia płonącej na ludziach odzieży, a także ważnych pamiątek, dokumentów urządzeń, ponieważ zastosowany w niej środek gaśniczy nie pozostawia żadnych śladów.
 3. Ubezpieczenie – przyda się natomiast gdy już dojdzie do strat materialnych. Każde ubezpieczenie obejmujące nieruchomość, uwzględnia w swoim zakresie pożar, jako jedno z możliwych zdarzeń. Jednak, szczegółowe zapisy dotyczące elementów, które są ubezpieczone w ramach danej polisy, mogą się różnić w zależności od rodzaju umowy. Podstawowa polisa ubezpieczeniowa chroni najczęściej samą nieruchomość - konstrukcję obiektu, okna i drzwi, które są traktowane jako elementy stałe. Jeśli natomiast ochrona powinna obejmować także ruchomości znajdujące się wewnątrz budynku, to najczęściej konieczne jest rozszerzenie polisy. Decydując się na wykupienie konkretnej polisy ubezpieczeniowej, warto dokładnie przyjrzeć się także zapisom, odwołującym się do usuwania ewentualnych skutków pożaru. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują swoim klientom ochronę, także w przypadku skutków działania służb ratowniczych.
Oto zasady jakich powinniśmy przestrzegać według KGPSP:

W obiektach mieszkalnych zabronione jest:

 1. Używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach ,
 2. Garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu ,
 3. Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
  • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C
  • przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej
 4. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta 
 5. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki ,
 6. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem ,
 7. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji ,
 8. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
 9. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
  • urządzeń przeciwpożarowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, suche piony
  • wyjść ewakuacyjnych
  • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego
  • oraz głównych zaworów gazu
 10. Przechowywanie w mieszkaniu cieczy łatwo zapalnych o temperaturze zapłonu poniżej 21 stopni C (benzyna, rozpuszczalniki, alkohol etylowy itp.) w ilości ponad 5 litrów i cieczy o temperaturze zapłonu 21 stopni C do 55 stopni C (nafta, olej napędowy, terpentyna) w ilości ponad 20 litrów.
Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe.
W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:
 1. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji)
 2. Gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi
 3. Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym ( pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu)
 4. Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń)
 5. Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru ,
 6. Gotowane ciecze na kuchenkach gazowych również należy kontrolować w celu uniknięcia wykipień, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wypływu gazu. Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek gazowy
 7. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
 8. Zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek , napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu
 9. Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu
 10. Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych , o zawartości gazu do 11 kg każda:
  • butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
  • butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
  • butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
  • temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35 stopni C.