1% podatku dla "Pierwszego Ratownika"! Wspieramy akcję ZOSP RP

…W Polsce każdego dnia z powodu nagłego zatrzymania krążenia umiera nawet 200 osób.
To może spotkać każdego z nas…
Tymi słowami rozpoczyna się spot promujący przekazanie 1% podatku na Związek OSP RP w celu wsparcia programu „Pierwszy Ratownik”. Program ma na celu dofinansowanie edukacyjne i sprzętowe jednostek OSP w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy oraz rozwój systemu usprawniającego reagowanie na wezwania do akcji z zatrzymaniem krążenia. Zamysłem podstawowym jest, oprócz szkolenia i uświadamiania, wykorzystanie lokalnych zasobów OSP dla ratowania zdrowia i życia ludzi z ich najbliższej okolicy.
 https://www.facebook.com/Zwiazek.OSP.Rzeczypospolitej.Polskiej/videos/64...
Według Europejskiej Rady Resuscytacji przeżywalność w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia wynosi tylko ok. 10%. Około 60–80% nagłych zatrzymań krążenia ma miejsce w domach. Wczesne wykonanie defibrylacji w ciągu 3–5 minut i dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej mogą zwiększyć przeżywalność na poziomie 50–70%! Każda następna minuta zwłoki w wykonaniu defibrylacji zmniejsza szanse na przeżycie o ok. 10%. W przypadku niepodjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej po 4 minutach od zatrzymania akcji serca następują nieodwracalne zmiany w mózgu z powodu niedotlenienia, a szanse na uratowanie pacjenta przez zespół karetki są nikłe. Niestety czas dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na terenach wiejskich często przekracza 15 minut od momentu wystąpienia stanu zagrożenia życia. W tym czasie można, a nawet należy wykorzystać potencjał ratowniczy ochotniczych straży pożarnych, których strażacy są coraz lepiej wyszkoleni z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wyposażeni w defibrylatory AED i zestawy PSP R-1. Oczywiście na zasadzie pełnej dobrowolności druhów wchodzących w ten system.
W ochotniczych strażach pożarnych drzemie ogromny potencjał ratowniczy. W 2019 roku 65 092 strażaków ochotników ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, również w ramach kursu podstawowego strażacy mają zagadnienia związane z pierwszą pomocą. Coraz więcej druhów posiada tytuł zawodowy ratownika medycznego, a swoim doświadczeniem z ZRM czy SOR dzielą się z kolegami z OSP. Według stanu na 2019 rok ochotnicze straże pożarne posiadają na swoim wyposażeniu 4728 defibrylatorów AED, a ich liczba z roku na rok się zwiększa.
Obecnie OSP są wzywane do tzw. izolowanych zdarzeń medycznych, kiedy w okolicy nie ma wolnego zespołu ratownictwa medycznego lub najbliższy ma długą drogę do pokonania. Jednak jest to dosyć czasochłonna procedura ‒ przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytornię medyczną, przekazanie informacji do SKKP/M PSP, zadysponowanie OSP, przyjazd OSP na miejsce zdarzenia. Wprowadzenie funkcji first respondera pozwoli na skrócenie czasu powiadomienia wolontariusza, który np. w ramach czuwania może mieć u siebie w domu defibrylator AED, a tym samym skrócić czas dotarcia do pacjenta i udzielenia mu pierwszej pomocy.
First responderami w OSP nie muszą być tylko ratownicy po kursie KPP i strażacy uprawnieni do działań ratowniczo-gaśniczych. Związek OSP RP może stworzyć kurs pierwszej pomocy, dzięki któremu w system First Responder można zaangażować jak największą liczbę strażaków czy członków MDP.
Dlatego działajmy, informujmy i angażujmy rodziny, znajomych bliższych i dalszych, przekazujmy nasz 1% - w końcu…to może spotkać każdego z nas!
Przekaż swój 1% na Związek OSP RP
KRS 0000 116 212
CEL SZCZEGÓŁOWY: PIERWSZY RATOWNIK
 
Jak przekazać 1% na organizacje pożytku publicznego
Każdego roku podatnicy mają możliwość przekazywać 1% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w ich rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dla podatnika przekazanie 1% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem, w szczególności wskazany 1% nie jest formą darowizny, która później można dopiero odliczyć od dochodu.
Dzięki zaznaczeniu organizacji, na którą na być przekazany 1% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa na rzecz organizacji prowadzącej działalność prospołeczną. A zatem sami faktycznie decydujemy, gdzie, do jakiej organizacji i na jaki cel nasze podatki faktycznie zostaną spożytkowane.
Kto przekazuje 1%
W deklaracji podatkowej wykazuje się podatek należny do zapłaty oraz deklaruje się kwotę do przekazania na rzecz organizacji. Faktycznie 1% podatku przekazuje za nas Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. Przekazanie odbywa się na rachunek organizacji pożytku publicznego, który organizacja wskazała w wykazie organizacji.
Ile można przekazać?
Maksymalna kwota, jaką podatnik może przekazać wynosi 1% podatku. W deklaracji podatkowej można przekazać również kwotę niższą. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz – w każdej składanej deklaracji może przekazać 1% podatku wykazanego w tej deklaracji – na rzecz innej organizacji pożytku publicznego.
Złożyć deklarację w terminie, zapłacić cały podatek
Naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekty takiej dokonać można maksymalnie w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. W 2022 r. przekazana będzie jedna kwota - łączna ze wszystkich urzędów skarbowych (organizacja otrzyma jeden zbiorczy przelew środków).
Zatem zeznanie musi być złożone do:
    2 maja 2022 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
    28 lutego 2022 r. – PIT 28.
 
Numer, kwota... cel
Te trzy elementy mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwoty na rzecz organizacji oraz wskazać, że Naczelnik dane te może udostępnić organizacji.
Numer musi być zgodny z jej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykaz Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności zawiera konieczne nazwy, siedzibę oraz numery organizacji. W deklaracji podatnik wskazuje obecnie jedynie numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę bez konieczności posługiwania się jej nazwą.
Nie ma konieczności podawania w rocznym zeznaniu podatkowym celu, na jaki jest przeznaczany 1% naszego podatku. Taki cel może być jednak wskazany – możliwe jest zatem doprecyzowanie na co dokładnie nasze pieniądze zostaną przekazane.
 
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:
 
    danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
    wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
    przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)
 
- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych lub wskazał cel szczegółowy.
Błędy
 
Warto być precyzyjnym – podanie błędnego numeru konta lub będnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).